0493 - 672672

Buitenschoolse activiteiten

Wij willen voor onze leerlingen méér zijn dan een instelling waar goed onderwijs gegeven wordt. Daarom bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan tal van activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan hun algemene ontwikkeling en die een surplus aan ervaring en kennis kunnen betekenen voor het lange leven ná het Varendonck-College. Zo organiseren wij voor onze leerlingen bijvoorbeeld tal van culturele activiteiten. Die zijn niet allemaal toegankelijk voor álle leerlingen. Soms zijn er per leerjaar of per schooltype verschillen die vaak samenhangen met capaciteiten en interesses.
Schouwburg
Jaarlijks organiseren we een aantal schouwburgbezoeken. De leerlingen kunnen te­gen een sterk gereduceerd tarief intekenen op een gevarieerd aanbod aan voorstellingen. Sommige voor­stellingen worden door vakgroepen aanbevolen, bijvoorbeeld bepaalde toneelstukken (talen) of een concert (muziek of CKV). De school zorgt voor be­geleiding en vervoer. Deelnemers dienen zich met hun Varendonck-pas te legitime­ren.
Klik hier voor het schouwburgprogramma 2016 - 2017 en het inschrijfformulier.

Musical en cabaret
Leerlingen van VWO-HAVO kunnen op vrijwillige basis meedoen aan de wekelijkse lessen drama. Eén keer per twee jaar voeren zij een musical op. Lees hier alles over de musical van 2016. De eindexamenkandidaten zorgen - al dan niet samen met docenten - voor een eindexamenca­baret.
 
Al enige jaren organiseren we culturele wedstrijden. Onze leerlingen presenteren zich in een door hen gekozen vorm (muziek, dans, cabaret, pop, etc.). Cultureel Centrum De Ruchte nodigt de winnaars uit voor een optreden.
  
Op het VMBO vindt elke twee jaren het zogenaamde Movement plaats. Dit is een culturele manifestatie waarbij onze leerlingen samen met leerlingen uit het basisonderwijs naar aanleiding van een bepaald thema een aantal uitvoeringen verzorgen voor ouders en andere belangstellenden. In een wervelende show, gericht op dans, acrobatiek, drama en muziek, wordt het gekozen thema neergezet in een voorstelling van zo’n 2 à 2½ uur. Ook alle leerlingen van groep 8 van de basisscholen nodigen we voor dit spektakel uit.

Thema-avonden, projecten
Thema-avonden kunnen betrekking hebben op velerlei onderwerpen. Ze kunnen voortkomen uit lessen en vakken of daar los van staan. Soms zijn ze gekoppeld aan vakoverstijgende onderwerpen. De ouderraad organiseert elk jaar een thema-avond over een belangwekkend onderwerp.
 
Enkele keren per jaar is er voor een groep leerlingen een vakoverstijgend thema. De normale lessen vervallen hiervoor. Lengte van deze activiteit varieert van twee dagen tot een week, zoals de onderwerpen variëren van jaar tot jaar. Soms koppelen we een goed doel aan een dergelijk project.
De leerlingen van leerjaar 2 in Someren en leerjaar 3 in Asten verkopen in de vastentijd planten voor een goed doel. Zij gaan dan langs de deur om kamerplanten te verkopen. Ze leren hiermee oog te heb­ben voor minderbedeelden en worden aangesproken op hun sociaal gevoel.
Sommige thema’s zijn uniek, andere onderwerpen herhalen we jaarlijks, omdat we vinden dat álle leerlingen daarvan kennis moeten nemen. U moet dan denken aan thema’s rond Amnesty International, HALT en Artsen zonder grenzen.

Vieringen
Met genoegen bieden we onze leerlingen een aantal keren per jaar de mogelijkheden om hun schoolse perikelen even te vergeten: zo viert Sinterklaas zijn verjaardag structureel met onze leerlingen en laten we carnaval nooit ongemerkt passeren. We staan ook stil bij de betekenis van Kerstmis in een kerstviering en wij organiseren half december een kerstmarkt of kerstactie. Een leerlingenfeest, het galabal en de eindexamenfeesten vormen eveneens hoogtepunten in het jaarrooster.

Vakgerichte excursies
Vakgerichte excursies zijn vaak een wenselijke, zo niet noodzakelijke aanvulling op het schoolse werk. En er zijn nogal wat vakken waarbij excursies zijn gaan behoren tot het vaste lesprogramma, zoals de excursies naar Griekenland en Xanten bij het vak Latijn en de museumbezoeken bij vakken als muziek en beeldende vormgeving. Bij vol­doende belangstelling bezoeken we met onze leerlingen van de bovenbouw het tweejaarlijkse spektakel ‘Bulkboeks dag van de Literatuur’.
 
Voor de bovenbouw van het VMBO zijn het vaak per afdeling georganiseerde bedrijfsbezoe­ken of bezoeken aan beurzen, zoals de bouwbeurs, de technoshow en de kappersbeurs. De afdelingen verzorging en uiterlijke verzorging bezoeken standaard een sauna waarbij het as­pect huid- en lichaamsverzorging aan de orde komt. Het is traditie dat de afdeling bouw (met­selen) een cement- en kalk­steenfabriek bezoekt. De leerlin­gen van de afdeling mechanische techniek krijgen de gelegen­heid om in verschillende hi-tech-bedrijven hun inzicht in allerlei technologische ontwikkelingen te vergroten. Hetzelfde geldt voor de pupillen van de afdeling elektrotechniek.
 
Activiteiten per leerjaar
De verschillende teams organiseren speciale activiteiten voor hun leerjaar. Hiervan kunnen we bijvoorbeeld noemen de introductiedagen voor de eerste 3 leerjaren in Asten. Verder voor het VWO-HAVO: het Ardennenkamp voor het derde leerjaar en de buitenlandse excursies voor de vier­deklassers met reizen naar de Ardennen, Luxemburg, Praag en een culturele reis door Nederland. Voor de leerlingen uit de laatste leerjaren van het gymnasium organiseren we elk jaar een reis naar Griekenland.
 
Voor het VMBO, eerste en tweede leerjaar, noemen we, naast de introductiedagen, de activiteitendag aan het einde van het schooljaar.
 
In het derde leerjaar VMBO organiseren we een introductiekamp per sector of leerweg, waarbij saamhorigheid en conditie van de leerlingen op de proef gesteld worden. Leerlingen van het vierde leerjaar in de theoretisch-gemengde leerweg bezoeken Parijs en Berlijn, waar zij tel­kens een druk programma heb­ben af te werken.

Sport
Natuurlijk organiseren we ook sportieve activiteiten buiten de gymlessen om. Zo vinden er enkele keren per jaar sportdagen of sportmiddagen plaats. Verder zijn er clubs die toer­nooien spelen met andere scholen. Leerlingen uit HAVO-5 en VWO-6 kunnen tijdens de lessen lichamelijke opvoeding kiezen uit diverse sporten die we buiten school om aanbieden, zoals golf, fitness, tennis, squash e.d. Hiervoor wordt een tegemoet­koming in de kosten gevraagd. De school geeft leerlingen die verder willen gaan in het bewegingsonderwijs, extra begelei­ding. Regelmatig verzorgen enkele vooraanstaande deskundigen gastlessen.

Internationalisering
In het kader van de Europese eenwording streven we ernaar onze leerlingen in contact te brengen met leeftijdgenoten in het buitenland. Indien mogelijk gebeurt dat in de vorm van een uitwisselingsprogramma met andere Europese scholen. Deze uitwisselingen zijn geen toeristische trips. Vanuit verschillende vakken ontwikkelen we namelijk enkele projec­ten naar aanleiding van thema’s en zowel onze leerlingen als de leerlingen van de partner­school gaan deze projecten verder uitwerken. Een gedeelte van de tijd brengen de deelnemers door op de bui­ten­land­se school in het kader van een concrete uitwisseling. Wij verwachten van hen een grote motivatie, een gedegen voorbereiding en een verslag. De leerlingen verblij­ven in het buitenland in gast­gezinnen. In ruil daarvoor nemen we aan dat de deelnemers bij een tegenbe­zoek ook gastvrijheid verlenen aan hun uitwisselingspartner.
 
Verslavingsproject
Wij besteden, in samenwerking met de gemeenten Asten en Someren, Novadic, GGD, Jeugd­werk, politie e.d., jaarlijks aandacht aan verslavingsproblematieken. Nadruk hierbij ligt vooral op het geven van voorlichting over allerlei vormen van verslaving. Niet alleen voor de leerlingen geven docenten, ervaringsdeskundigen of specialisten deze voorlichtingslessen, ook ouders zijn welkom op speciale voorlichtingsavonden en oudercursussen.

United Netherlands
Het Varendonck-College doet al 5 jaar mee met het United Netherlands High School Program. Maximaal 23 bovenbouw leerlingen worden in dit programma klaargestoomd voor een VN-simulatie. VN-simulaties, ook wel Model United Nations (MUN's) genoemd, zijn conferenties waar de Verenigde Naties worden nagespeeld. Deelnemers kruipen in de huid van diplomaten, om als vertegenwoordiger van het aan hen toegewezen land te vergaderen over  wereldproblemen. Een delegatie van leerlingen van het Varendonck-College reist in de lente af naar de universiteit van Nijmegen om daar deel te nemen aan de MUN. Zij nemen het dan op tegen leerlingen van andere scholen.
Alle leerlingen volgen een driedaagse training waarbij ze de kneepjes van het diplomatenvak aangeleerd krijgen. Ze leren spreken in het openbaar, onderhandelings- en overtuigingstechnieken en sociale vaardigheden. Alles gaat in het Engels. De afgelopen jaren waren bijzonder succesvol voor het Varendonck-College. Vele prijzen werden binnengehaald.