0493 - 672672

Dyslexie

Het Varendonck College heeft de gang van zaken rondom dyslexie op school en de afspraken die daarmee samenhangen, vastgelegd.
De school kent twee wegen voor remedial teaching:

A). Ieder jaar komen leerlingen met een dyslexieverklaring op het Varendonck College. Deze groep leerlingen ondervindt in meer of mindere mate structureel problemen bij onder andere lezen en of spellen. Zij moeten een grotere inspanning leveren dan de gemiddelde leerling om toch op het gevraagde niveau te kunnen presteren.

Een team van remedial teachers neemt de zorg van deze leerlingen op zich. Het helpt deze leerlingen met vertrouwen en gemotiveerd een goede start te maken. Bij het begeleidingstraject betrekken we alle partijen: leerling, ouders, leerkrachten en mentor.

Volgens het intern protocol van het Varendonck College komen leerlingen met een officiŽle verklaring in aanmerking voor remedial teaching Moderne Vreemde Talen. Dit geldt voor het eerste jaar op onze school. Indien nodig, dient daarna vervolgbegeleiding gezocht te worden bij een instantie of deskundige buiten de school. Dit kan in overleg met de dyslexiecoach.

Onze leerlingen krijgen een dyslexie kaart waarop de eigen inspanningen en die van de school zichtbaar zijn. De aandacht voor deze leerlingen blijft niet beperkt tot het traject met de remedial teacher, maar strekt zich uiteraard uit tot in de klas, waar vooral de taaldocenten een belangrijke rol hebben. Zij houden in de klas zoveel mogelijk rekening met de leerlingen en streven ernaar om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de leerling. In overleg met de remedial teacher kan, indien nodig, gekeken worden naar welke extra ondersteuning geboden kan worden.

B.) Volgens het protocol van het Varendonck College nemen alle brugklasleerlingen aan het begin van het schooljaar deel aan een screening op vele facetten van taal. Vervolgens komen leerlingen met ernstige beperkingen in taalvaardigheden in aanmerking voor een spelling/leescursus. Als uit deze begeleiding blijkt dat er te weinig vooruitgang is geboekt, wordt de leerling, na toestemming van de ouders, aangemeld voor een dyslexie-onderzoek. Mocht het onderzoek uitmonden in een verklaring dan volgt het traject zoals beschreven onder A.

Tenslotte wordt er elk jaar een bijeenkomst voor de ouders van de nieuwe leerlingen met dyslexie georganiseerd. Ook worden er bijeenkomsten gehouden met deze leerlingen om ervaringen en informatie uit te wisselen. Uiteindelijk gaat het erom, dat ook zij zich gesteund weten op hun weg naar het diploma.