0493 - 672672

MR

Alle scholen in Nederland hebben een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft als taak om in tal van zaken het bevoegd gezag (Raad van bestuur van de vereniging OMO) gevraagd, of ongevraagd voorstellen te doen of adviezen te geven over kwesties die de school betreffen. In principe kunnen hiertoe alle aangelegenheden die het Varendonck College betreffen, besproken worden. In een aantal nauwkeurig omschreven gevallen is zelfs de instemming van de MR verplicht om bestuurlijke besluiten rechtsgeldig te laten zijn (bijvoorbeeld belangrijke wijzigingen op het gebied van onderwijs).
Zowel de rector,mevrouw I. van Nieuwenhuijsen, als de directeur, meneer R. Weijmans, zijn bij de MR-vergaderingen aanwezig. Met hen wordt de algemene gang van zaken en de voortgang besproken. Zij hebben geen stemrecht. De bevoegdheden en taken van de MR staan omschreven in hetMR-reglement.

Samenstelling 2022-2023

De MR van het Varendonck College bestaat uitde volgendeleden:

Personeelsgeleding:
Mevr. J. van Beek
Dhr. A. van Dinter= secretaris PMR
Mevr. C. van Heugten = voorzitter PMR
Mevr. G. Michiels
Dhr. T. van der Putten
Mevr. A. van Vugt

Oudergeleding
Sylvia Bouwmans
Angela Leenders
Jorik Arts

Leerlinggeleding
Fleur van Mierlo
Jessie Maas
Marit Rutjes

Contact: De leden van de MR zijn te bereiken via het e-mailadres van de secretaris van de MR: mr@varendonck.nl.

Vergaderingen
De MR vergadertzes totacht keer per jaar op de locatie Asten. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor alle personeelsleden, leerlingen en ouders van het Varendonck College. In verband met de ruimte stellen wij het op prijs als u uw aanwezigheid aankondigt bij de voorzitter. De vergaderingen beginnen om 19:00 uur.


Vergaderdata 2022 - 2023
24 november 2022
7 februari 2023
28 maart 2023
1 juni 2023
6 juli 2023

Notulen
Notulen september 2022
Notulen november 2022