0493 - 672672

MR

Alle scholen in Nederland hebben een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft als taak om in tal van zaken het bevoegd gezag (Raad van bestuur van de vereniging OMO) gevraagd, of ongevraagd voorstellen te doen of adviezen te geven over kwesties die de school betreffen. In principe kunnen hiertoe alle aangelegenheden die het Varendonck College betreffen, besproken worden. In een aantal nauwkeurig omschreven gevallen is zelfs de instemming van de MR verplicht om bestuurlijke besluiten rechtsgeldig te laten zijn (bijvoorbeeld belangrijke wijzigingen op het gebied van onderwijs).
De rector, mevrouw I. van Nieuwenhuijsen, is de adviserende afgevaardigde van het bestuur en is bij de MR-vergaderingen aanwezig. Met haar wordt de algemene gang van zaken en de voortgang besproken. Zij heeft geen stemrecht. De bevoegdheden en taken van de MR staan omschreven in het MR-reglement. Dit reglement ligt ter inzage bij de schooladministratie.


Samenstelling 2016 - 2017
De MR van het Varendonck College bestaat uit de volgende leden:
 
Acht personeelsleden (zes leden van het onderwijzend en 
twee leden van het onderwijsondersteunend personeel):
Dhr. G. Berkers
Dhr. S. Heij

Dhr. R. Koster
Mevr. C. van Heugten
Dhr. T. van de Meulenhof
Dhr. T. van der Putten
Dhr. V. Spoorenberg
Mevr. A. van Vugt
 
Leerlingen:
Veerle Rutten
Fabian Smeijers
Maaike Sonnemans
Tatum Verstappen

 
Ouders:
Mevr. J. Bennenbroek
Mevr. M. Berkvens
Dhr. R. van Mullekom
Dhr. J. Schenk (voorzitter)

Contact: De leden van de MR zijn te bereiken via het e-mailadres van de secretaris van de MR: c.v.heugten@varendonck.nl 
 
Vergaderingen
De MR vergadert zes tot acht keer per jaar op de locatie Asten. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor alle personeelsleden, leerlingen en ouders  van het Varendonck-College. In verband met de ruimte stellen wij het op prijs als u uw aanwezigheid aankondigt bij de voorzitter.
 
De vergaderdata voor het schooljaar 2016 - 2017 zijn als volgt:

dinsdag 20 september 2016
donderdag 3 november 2016
maandag 19 december 2016
donderdag 23 maart 2017
maandag 29 mei 2017
woensdag 5 juli 2017


De vergaderingen beginnen om 19.00 uur.