0493 - 672672

Statuten en reglementen

Leerlingenstatuut en schoolreglement (leefregels).
De rechten en plichten van leerlingen zijn specifiek vastgelegd in het leerlingenstatuut. Daarnaast zijn er voor het VMBO de zogenaamde omgangsregels.

Protocol verzuim
Bekijk hier hetprotocol afhandeling verzuim en langdurig ziek.

Schoolmanagementstatuut.
Het Schoolmanagementstatuut regelt de taak- en bevoegdhedenverdeling binnen de schoolleiding, als afgeleide van het managementstatuut.


Protocol informatie gescheiden ouders.
Dit protocol geeft regels en richtlijnen aan schoolleiding en personeel van het Varendonck College en aan ouders over het informeren van gescheiden ouders.

Anti-pestprotocol
Het Anti-pestprotocolbevat enerzijds richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag. Anderzijds staan er ook voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen.

Veiligheid en welzijn
De directie streeft naar een optimaal veiligheid- en welzijnsbeleid voor de leerlingen en medewerkers.

Klokkenluidersregeling OMO.
De klokkenluidersregeling OMObiedt werknemers, ouders en leerlingen een heldere beschrijving en de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden binnen de organisatie bestaatvan een misstand met een maatschappelijk belang (bijvoorbeeld strafbare feiten of gevaren voor de volksgezondheid of het milieu).

Diverse plannen, bestanden en reglementen
Hier vindt u Het Ondersteuningsplan 2018 - 2022van het Samenwerkingsverband Helmond - Peelland VO.
We hanteren een Kwaliteitsmatrix, de onderdelen vindt uhier.
Ons VSV-beleid (in samenwerking met de regio Helmond-Peelland / Eindhoven - Kempenland) vindt u hier.
Ons Geweldsprotocol vindt u hier.
Ons Convenant schoolveiligheid vindt u hier.