0493 - 672672

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Daarom zijn wij verplicht om aan iedere ouder met een kind jonger dan 16 jaar toestemming te vragen voor het publiceren van beeldmateriaal en het verstrekken van bepaalde leerlinggegevens aan derden. Leerlingen die op 1 augustus 2018 16 jaar of ouder zijn moeten hier zelf toestemming voor geven. Deze brief is zowel aan ouders als leerlingen gericht.

Waarvoor vragen wij uw toestemming ?
Op onze school laten wij graag met foto's en video's zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreizen en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal herkenbaar in beeld zijn. Voor het plaatsen van dit materiaal, bijvoorbeeld op onze website, zijn wij wettelijk verplicht uw toestemming te vragen. Het spreekt vanzelf dat we zorgvuldig omgaan met het plaatsen van dit beeldmateriaal.
Daarnaast vragen wij uw toestemming voor het delen van bepaalde leerlinggegevens met derden.

Wilt u samen met uw zoon/dochter bespreken of u toestemming wilt verlenen?

De toestemming die u door invulling van het formulier geeft, is geldig voor het huidig schooljaar. U kunt te allen tijde terugkomen op de door u gegeven toestemming of later alsnog toestemming geven. Dit doet u door het formulier opnieuw in te vullen.

Hoe geeft u toestemming?
Klik hier om bij het formulier te komen. Heeft u meerdere kinderen op school? Dan vult u voor ieder kind apart een formulier in.
Wij verzoeken u vriendelijk het formulier uiterlijk 15 november 2018 in te vullen.

N.B.: Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons, of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto's maken tijdens schoolactiviteiten. Dat valt buiten de verantwoordelijkheid van de school. Ook beeldmateriaal dat door de media gemaakt en verspreid wordt, valt buiten de verantwoordelijkheid van de school.


Klik hier om naar het formulier te gaan.